•  ფონდი ნატახტარი

  • ამზადებს დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის

  • განათლებისთვის

  • პროფესიისთვის 

  • ხელობისთვის

43,972 ლარი მზურნველობამოკლებული მოზარდებისთვის

ფონდინატახტარიმზრუნველობამოკლებულიმოზარდებისგანათლებისადადასაქმებისთვის

`ფონდინატახტარისპროექტის `იზრუნემომავალზე~ თანხისშეგროვებისმეექვსეტალღადასრულდა. კომპანია `ნატახტარის~ კორპორაციულსაქმეთადირექტორმანიკოლოზხუნძაკიშვილმადა `ასოციაციაჩვენისახლისაქართველოს~ ფსიქოლოგიურისამსახურისხელმძღვანელმამანანაომარაშვილმასაზოგადოებასფონდისსამომავლოგეგმების, ინიციატივებისადაშეგროვილითანხისშესახებანგარიშიწარუდგინესდადეტალურიინფორმაციამიაწოდეს.

`ფონდი ნატახტარის~ თანხის შეგროვების მეექვსე ტალღა 8 ნოემბერს დაიწყო და 8 დეკემბრამდე გაგრძელდა. ამხნის განმავლობაში `ნატახტარის ლიმონათის~ თითოეული გაყიდული ბოთლიდან ფონდში 43,972 ლარი შეგროვდა. აღსანიშნავია, რომ 6 წლის განმავლობაში ფონდში 800 ათასზე მეტი ლარი შეგროვდა და 307 მოზარდს განათლება-დასაქმებაში დაეხმარნენ.

ნიკოლოზხუნძაკიშვილი, კომპანია `ნატახტარის~ კორპორაციულ საქმეთა დირექტორი:

`წელსკამპანიაერთითვეგაგრძელდადაამდროისგანმავლობაში, დაახლოებით 44 ათასილარიშეგროვდა. ბენეფიციართარაოდენობაიქნებაისევ 120-150, ჩვენასევევიმუშავებთ 30 მცირესაოჯახოსახლთან, 15 დაუფროსიასაკისმოზარდებთანდაასევეიმახალგაზრდებთან, რომლებმაცდატოვესსახელმწიფოზრუნვისსისტემა. ფონდიმათუწევთ, როგორცფსიქოლოგიურიდახმარებას, ასევე, უნარ-ჩვევებისგაძლიერებაშიცეხმარება, პროფესიებისშესწავლაშიც. ჩვენმათმომზადებასაცვაფინანსებთდასტიპენდიასაცვუხდით. შედეგად, ახალგაზრდები, რომლებიცზრუნვისსისტემასტოვებენ, დამოუკიდებელიცხოვრებისთვისმზადარიან. სენსიტიურიპროექტია, სულიდაგულიჩავდეთმისგანხორციელებაში. ამახალგაზრდებთანურთიერთობაჩვენთვისაცდიდიგამოცდილებაიყო. გაზაფხულზეადვოკატირებისკამპანიადავიწყეთ, რაციმასნიშნავს, რომგვინდაადგილობრივთვითმმართველობებთანერთად, გარკვეულიმექანიზმიმოვძებნოთდაახალგაზდები 21 წლამდეერთობლივადგავაძლიეროთ”.

მანანაომარაშვილი, `ჩვენი სახლი საქართველო~-ს ფსიქოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი:

`წელს, `ფონდინატახტარის~ 15 ბენეფიციარიშევარჩიეთ, რომლებიცწარმატებულები, დასაქმებულებიარიან, ზოგისტუდენტია, უნივერსიტეტშისწავლობს. მათუნარ-ჩვევებისგამომუშავებაშიდავეხმარეთ. 14 საჯაროსკოლადა 10 მცირესაოჯახოსახლიშევარჩიეთ, სადაცახალგაზრდებიდისკუსიებსჩაატარებენ _ როგორგადავლახოთსირთულეები, როგორმივაღწიოთწარმატებას, რასნიშნავსსტიგმაბავშვთასახლშიგაზრდილიბავშვებისმიმართდა.. მთავარიაქცენტი  გაკეთდებაიმაზე, რომაი, მე, ბავშვთასახლშიგავიზარდე, მაგრამდღესწარმატებული, დამოუკიდებელივარ, ვმუშაობ, განათლებამივიღე, ამდენისირთულეგადავლახედაესთქვენცშეგიძლიათ, გააკეთოთ

,